Tietosuojaseloste

 

Y-Tiimi Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Y-Tiimi Oy    (y-tunnus 2007822-7)

Ahmasjärventie 16, 91300 Ylikiiminki (Oulu)

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Y-Tiimi Oy

Ahmasjärventie 16, 91300 Ylikiiminki

puhelin 050 3512885

info@y-tiimi.fi

2. Rekisteröidyt

Rekistereissä ovat asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä potentiaaliset asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot, yksityishenkilöt

 • nimi
 • postiosoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Yhteystiedot, yritykset

 • yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • postiosoite, toimitusosoite (jos eri)
 • sähköposti
 • puhelinnumerot
 • yhteyshenkilöt
  • sähköposti
  • puhelin
 • laskutuksen välitystiedot

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • tiedot tuote- / palvelukyselyistä ja tarjouksista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@y-tiimi.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä on lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, (eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen), voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 •  asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 •  asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Fonecta henkilö / yrityshaku tai vastaavat sivustot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Y-Tiimi Oy:n ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa huomioiden kirjapitolain määräykset
 • Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään kaksi vuotta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Y-Tiimi Oy:n toimihenkilöt sekä tarvittaessa Oulun Seudun Tilineuvonta Oy:n työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja kirjapitoa tehdessään tai antaessaan IT-tukea taloushallinnon ohjelmaan.  

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Facebook-painikkeiden käyttötiedot lähetetään Facebook-palveluun.